ท่านต้องการให้ อบต.แม่เล่ย์ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการสื่อสาร ( 3 )
4.05%
การคมนาคม ( 53 )
71.62%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 10 )
13.51%
การส่งเสริมด้านสาธารณสุข ( 4 )
5.41%
การให้บริการประชาชน ( 4 )
5.41%