หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ ยินดีต้อนรับ
 
 
 
 
 
 
 
  สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อให้มีการพัฒนาและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในการสร้างอาชีพและหารายได้ให้กับชุมชน
  สนับสนุน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ การสร้างงานให้แก่ชุมชน กำหนดแนวทางในการพัฒนา เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ สร้าง บริการ
  โครงการอินเตอร์เน็ตตำบล เพื่อสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
  การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาคม มุ่งเน้นให้ชาวบ้านได้ร่วมคิด ร่วมทำ
  ส่งเสริมการลงทุนที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่โดยพัฒนาทางด้านสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการลงทุนด้านต่างๆ
 
 
 
 
 
  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการให้ความรู้ การปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องและการปราบปาม ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
  การปฏิรูปการศึกษาและเติมปัญญาในสังคมโครงการกำหนดการศึกษาของเยาวชน ประชาชน ให้ได้มาตรฐานเท่าเทียบกับคนในสังคมทั่วไป
  การส่งเสริมวัฒนธรรมและนันทนาการโดยการให้ความรู้การปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง และส่งเสริมการ ออกกำลังกายและเล่นกีฬา
 
 
 
 
 
  การพัฒนาผลผลิตทางด้านการเกษตร
  การพัฒนาอุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยการปรับคุณภาพสินค้า บริการและราคาให้ดีและเหมาะสม
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ : 0-5629-5102 จำนวนผู้เข้าชม 4,862,260 เริ่มนับ 5 เม.ย. 2555
จัดทำโดย NAXsolution.com