หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.) 2561-2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อ ให้เกิดความ เสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 14 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 14 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตรสำนึกและตระหนักแก่บุคคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น [ 14 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชนืส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 14 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบน [ 14 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 14 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 14 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ [ 1 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)     2