หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.maelay.go.th/proje... https://www.maelay.go.th/proje... -นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี 2566
-ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.maelay.go.th/proje... รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.maelay.go.th/proje... https://www.maelay.go.th/proje... https://www.maelay.go.th/proje... https://www.maelay.go.th/proje... https://www.maelay.go.th/proje... https://www.maelay.go.th/proje... ข้อ1.
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การสรรหา)
หลักเกณฑ์การคัดเลือก (สายงานผู้บริหาร)
หลักเกณฑ์การคัดเลือก (เลื่อนระดับ) พ.ศ.2561
หลักเกณฑ์การคัดเลือก (เลื่อนระดับ) พ.ศ.2562
หลักเกณฑ์การคัดเลือก (โอนย้าย)
ข้อ 2.
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
หลักเกณฑ์การบรรจุผู้ออกจากราชการกลับเข้ารับราชการ
ข้อ 3.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (การพัฒนาบุคลากร)
ข้อ 4.
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2558
ประกาศ อบต. หลักเกณฑ์การประเมินฯ พนักงานครู อบต.
ข้อ 5.
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ)
หลักเกณฑ์การลาของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2555
หลักเกณฑ์เงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2559
หลักเกณฑ์การและเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558
หลักเกณฑ์การสอบสวนและลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอุทธรณ์ พ.ศ.2558
หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน พ.ศ.2564
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.maelay.go.th/proje... รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.maelay.go.th/proje... คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.maelay.go.th/conta... ร้องเรียนทุจริต
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.maelay.go.th/proje...
 
   1      2     (3)     4      5