หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่เล่ย์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่เล่ย์
www.maelay.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์
วัดมฤคทายวัน (ตลิ่งสูง)
ผลิตภัณฑ์ในตำบลแม่เล่ย์
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ ยินดีต้อนรับ
 
 
 
 
บทบาทหน้าที่ สำนักปลัด
 
  สำนักปลัด รับผิดชอบงานศึกษาวิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะและดำเนินการปฏิบัติงานบริหารทั่วไปที่ต้องใช้ความชำนาญ ด้วยควบคุม ตรวจสอบการจัดการงานต่างๆหลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคลงานส่งเสริมสุขภาพ งานพัฒนาชุมชน งานรวบรวมข้อมูล สถิติ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย 7 งาน/ฝ่าย ได้แก่
  งานบุคลากร  
  งานการบริหารงานบุคคลของพนักงานอบต. และลูกจ้าง งานขอนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
  งานบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย และเลื่อนระดับ งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษา ดูงาน การศึกษาต่อ
  งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นการพิเศษ
  งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะนายกอบต. สมาชิกอบต. พนักงานและลูกจ้าง งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง
  งานปรับปรุง ประสิทธิภาพ ในการบริหารงานบุคคล งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ
  งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี งานดำเนินการทางวินัย
  งานแจ้งมติคณะกรรมการพนักงานอบต. หรือหนังสือสั่งเกี่ยวกับการบริหาร งานบุคคลต่าง ๆ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
         
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน    
  งานรวบรมวิเคราะห์ และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผน และการประเมินผลตามแผนทุกระดับ งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ เพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กร ที่เกี่ยวข้อง
  งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา วางแผนของอบต. และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง งานประสานงานกับหน่วยงานในอบต. และหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการ สาธารณูปการ
  งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง และความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภค   ในเขตอบต. และหน่วยงานใกล้เคียง เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตาม แผนและการประเมินผลงานตามแผน
  งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ - รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนา ระยะปานกลาง แผนพัฒนา 5 ปี และแผนประจำปี    
         
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
  งานป้องกันและระงับอัคคีภัย งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
  งานวิเคราะห์ และพิจารณาทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการ ด้านกฏหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกัน บรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
     
  งานธุรการ  
  งานสารบรรณของอบต. ดูแลเรื่องอาหารว่างในการจัดการประชุมต่างๆ
  งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ จัดทำคุมการค่าใช้จ่ายตามงบประมาณของสำนักปลัด
  งานประสานราชการกับหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ ทำฎีกาที่นอกเหนือจากรายงานประจำ เช่น เงินอุดหนุนการจัดการบุปผาชาติฎีกาซ่อมต่างๆ
  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ช่วยงานบุคลากร
  งานจัดทำคำสั่ง และประกาศของอบต. งานหน้าห้องปลัด
  จัดทำฎีกาเบิกเรื่องสวัสดิการให้ปลัดและรองปลัด งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  งานควบคุมการใช้ห้องสภา    
         
 
บทบาทหน้าที่ กองคลัง
 
  มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานคลัง งานงบประมาณรายรับ-รายจ่ายต่างๆ ภายในหน่วยงาน พร้อมทั้งการจัดเก็บภาษี การเร่งรัดพัฒนารายได้ ให้มีงบประมาณเพียงพอสร้างความสมดุล สามารถส่งเสริมสนับสนุนการเบิกจ่ายเงิน กิจกรรมโครงการต่างๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนภายในเขตอบต. ประกอบด้วย 5 งาน/ฝ่าย ได้แก่
  งานการเงินและบัญชี  
  ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท ทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันลงบัญชีเงินสดรับ
  ขออนุมัติถอนเงินต่างๆจากคลังจังหวัด ลงทะเบียนเงินรายรับ รับเงินรายได้ของเทศบาลเพื่อฝากธนาคารเป็นประจำทุกวัน
  งานธุรการ    
  รับ - ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุมทะเบียนจ่ายพัสดุทุกประเภท
  เก็บและค้นหาหนังสือ พิมพ์และคัดสำเนาหนังสือเอกสาร
  กรอกแบบฟอร์มและโต้ตอบหนังสืออย่างง่าย ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกรายงานต่างๆ
  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
  ควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สิน งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
  ทำรายงานการจัดซื้อ จัดจ้างตามงบประมาณประจำปี คุมทะเบียนเงินประกันสัญญา หนังสือค้ำประกันสัญญา
  ตรวจสอบทรัพย์สินคงเหลือ    
  ผลประโยชน์  
  จัดเก็บภาษีต่างๆ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริง รับแจ้งผลการประเมินค่าภาษี
  เตรียมแบบพิมพ์ เก็บรักษาและนำส่งรายได้ประจำวัน
  จัดเก็บค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต เร่งรัดและพัฒนารายได้
  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
  ออกสำรวจข้อมูลพร้อมปรับปรุงข้อมูล ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีให้เป็นปัจจุบัน ปรับปรุงแผนที่ในงานของแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  ปรับข้อมูลโปรแกรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินต่างๆของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 
บทบาทหน้าที่ กองช่าง
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบการจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ กฏหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน การก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรม เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการกฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการภายในส่วนโยธา ประกอบด้วย
  งานควบคุมอาคารและผังเมือง  
    งานสถาปัตยกรรม    
  งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ งานสำรวจข้อมูลเพื่ออกแบบสถาปัตยกรรม
  งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
  งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้าน
  งานตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย   ศิลปกรรมต่างๆ
  งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ
  งานออกรายการทางสถาปัตยกรรม งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่รับมอบหมาย
         
    งานจัดทำผังเมืองรวม    
  งานจัดทำผังเมืองรวม งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง
  งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ งานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
  งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม
  งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์ งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง
  งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง งานวเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
  งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ งานเวนคืนและจดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
  งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานก่อสร้าง  
    งานวิศวกรรม    
  งานออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทาง
  งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม   ด้านวิศวกรรม
  งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม
  งานตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
  งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
      งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
บทบาทหน้าที่ หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องแลเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ : 0-5629-5102 โทรสาร : 0-5629-5102 ต่อ 13
จำนวนผู้เข้าชม 18,322,970 เริ่มนับ 5 เม.ย. 2555 จัดทำโดย NAXsolution.com
สายด่วน/รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-295-102
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10